Select language:
  • b2
  • b3
  • b4

บริษัท อยุธยา พลังงานสะอาด จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้า Aceco จากการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน ด้วยความร้อน (เทคโนโลยีไพโรไลซิส) ขนาดกำลังการผลิต 24,000 ลิตรต่อวัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ขนาด 3.0 เมกวัตต์

บริการของเรา

บริษัท เอส เอ็น ซี ลาวาลิน(ประเทศไทย) จำกัด สัญชาติ แคนนาดา และอเมริกา ที่มีสาขา อยู่ทั่วโลก ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโรงไฟฟ้าระดับชั้นนำของโลกจึงมั่นใจได้ว่า โครงการโรงไฟฟ้า บริษัทอยุธยาพลังงานสะอาด จำกัด ได้ที่ปรึกษาผู้มีคุณภาพซึ่งจะนำไปสู่โรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ สามมารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท เอส เอ็น ซี ลาวาลิน จำกัด ได้จาก www.snclavalin.com
ศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งวิจัยและเป็นต้นแบบของหลายธุรกิจ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.iscisaraburee.sc.chula.ac.th/?page_id=219

News & Activities

Contact

บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด จำกัด ที่อยู่  49  หมู่ที่  2  ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    13150                                      TEL: 035-902251-4    EMAIL: wannamam_k@hotmail.com